Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Spraw Socjalnych – otworzy się w nowym oknie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-15 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
  • Strony serwisu mogą nie zawierać znaczników nagłówków.
 • LandMarki
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.
 • Tabele
  • W serwisie występują tabele nie posiadające zdefiniowanych komórek nagłówkowych.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Serwis zawiera odnośniki do dokumentów bez informacji o ich formacie.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis zawiera elementy ładowane dynamicznie podczas przewijania strony, które mogą być pominięte podczas nawigacji klawiaturą.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Automatyczne działanie po uzyskaniu fokusu
  • W serwisie występują elementy doładowane dynamicznie po uzyskaniu fokusu przez element, który powoduje przewinięcie strony.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW – otworzy się w nowym oknie.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego – otworzy się w nowym oknie

Skróty klawiaturowe

Na stronie Biura Spraw Socjalnych – otworzy się w nowym oknie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest mgr Natalia Adamczuk.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Natalia.Adamczuk@adm.uw.edu.pl, telefon 22 55 20 868.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – otworzy się w nowym oknie

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej – otworzy się w nowym oknie.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Szpital Św. Rocha – BSS, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Dorota Sobolew

Telefon: 22 55 22 040

Email: d.sobolew@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku przez dwudrzwiowe drzwi (szerokość skrzydła poniżej 70 cm) z poziomu chodnika, klamka na standardowej wysokości, wezwanie pomocy tylko telefonicznie.

Korytarze i przejścia

Drzwi wewnętrzne (wahadłowe) ograniczają światło wejścia do 105 cm, wejście na parter i piętra po schodach (120 cm szerokości). Brak windy, pochylni czy innych ułatwień. Drzwi prowadzące na korytarze i do pokoi biurowych mają szerokość 80 cm, korytarze po prawej stronie od wejścia z progami, po lewej bez progów.

Procedury

Konieczne telefoniczne uzgodnienie wizyty – w niektórych przypadkach obsługa biur schodzi na dół budynku do interesanta.

Dodatkowa pomoc

Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się z biurem telefonicznie.

Łazienki, toalety, szatnie

Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe dostosowania

Brak jakichkolwiek udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojście od Krakowskiego Przedmieścia bramą przy Księgarni LIBER bez utrudnień, od strony Bramy Głównej – schodki. Brak miejsc parkingowych, dojazd komunikacją miejską na przystanek “Uniwersytet”.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW – otworzy się w nowym oknie.

Dodatkowe informacje o budynku

Budynek nieprzystosowany architektonicznie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.